Календарне планування

Календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу
на 2013-2014 навчальний рік 122год., 3,5 год./тиждень

№ п/п
Тема уроку
Год.
Дата
Примітка

І семестр

1
Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.

12
Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо),   їх особливості.

1Повторення вивченого в початкових класах

3
Частини мови; основні способи їх розпізнавання.
14
Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.

15
Прикметник.  Голосні у відмінкових закінченнях  прикметників.

16
Урок мовленнєвого розвитку № 2.  Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове,   монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично).
17
Числівник.
   18
Займенник.
   19
Урок мовленнєвого розвитку № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість,  основна думка тексту,  мікротема. Структура тексту  (вступ, основна частина, кінцівка);  абзац. Ключові слова в тексті. Простий план готового тексту.   110
Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру.

111
Дієслово.  Голосні у відмінкових закінченнях  дієслів.

   112
Не з дієcловами.  Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.

113
Прислівник.  Правопис вивчених прислівників.
Апостроф. Знак м’якшення.

114
Урок мовленнєвого розвитку № 5.  Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою  їх використання.

115
Прийменник.  Написання прийменників з іншими частинами мови.

116
Сполучник.  Використання  прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.

117
Тематична контрольна робота № 1. Тестування.  Повторення вивченого в початкових класах. Текст.

1Відомості  з синтаксису й пунктуації

18
Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

119
Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).

120
Урок мовленнєвого розвитку № 6.  Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.


121
Урок мовленнєвого розвитку № 7.   Усний докладний переказ тексту наукового стилю.

122
Урок мовленнєвого розвитку № 8.  Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).
Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Аналіз переказу.


1
23
Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

124
Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

   1         25
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення).

126
Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.

127
Урок мовленнєвого розвитку № 9. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови.

128
Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означень.

129
Другорядні члени речення. Додаток.  Способи вираження додатків.  Засвоєння складних випадків слововживання.

130
Другорядні члени речення. Обставина.  Способи вираження обставин.

131
Тренувальні вправи на визначення  другорядних членів речення.

132
Урок мовленнєвого розвитку № 10.  Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша.

133
Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Словосполучення й речення.

134
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).  Кома між однорідними членами.

135
Узагальнювальне слово при однорідних членах речення.  Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

136
Тренувальні вправи.
137
Звертання. Роль  звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).

138
Урок мовленнєвого розвитку № 11. Контрольний переказ тексту (підготовча робота).

139
Урок мовленнєвого розвитку № 12. Контрольний переказ тексту (написання переказу).

140
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами  (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

141
Тренувальні вправи.  Аналіз контрольного переказу.
142
Тематична контрольна робота № 3. Тестування. Просте ускладнене речення. Контрольне аудіювання.

143
Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучнико-вим   і  сполучниковим зв’язком.

144
Тренувальні вправи.
1Пряма мова. Діалог

45
Пряма мова.  Розділові знаки при прямій мові.
146
Тренувальні вправи.
147
Синонімічність речень із прямою й непрямою мовою.

148
Діалог.  Тире при діалозі.
149
Тренувальні вправи.  Контрольний диктант №1.
150
Урок мовленнєвого розвитку №13.  Розігрування   діалогів відповідно  до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів.

1Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

51
Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

152
Приголосні тверді й м'які,  дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.

153
Тренувальні вправи.  Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків.

154
Урок мовленнєвого розвитку №14.  Лист рідним, друзям. Адреса.

155
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ.

156
Фонетична транскрипція.
157
Склад.  Основні правила переносу.
1
ІІ семестр

58
Урок мовленнєвого розвитку №15.  Письмовий  твір-опис  тварини  в художньому стилі (підготовча робота).

159
Урок мовленнєвого розвитку №16.   Письмовий  твір-опис  тварини  в художньому стилі ( виконання роботи).

160
Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.  Орфоепічна помилка (практично).

161
Тематична контрольна робота №4.  Тестування.  Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

162
Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Аналіз твору.

163
Вимова  наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
164
Тренувальні вправи.

165
Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) в коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

166
Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфографічний словник.
167
Тренувальні вправи.  Фонетичний розбір слова.

168
Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

169
Спрощення в групах приголосних.
170
Тренувальні вправи.   Фонетична транскрипція  (повторення).
Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.

171
Урок мовленнєвого розвитку №17.  Усний докладний переказ художнього  тексту розповідного характеру  з елементами опису.

172
Урок мовленнєвого розвитку №18.  Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису.

173
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з [і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].


174
Основні випадки чергування у — в, і — й . Аналіз переказу.

175
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.

176
Правила вживання  знака м’якшення.
177
Тренувальні вправи. 
178
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

179
Тренувальні вправи.  Навчальне читання мовчки.
180
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

181
Тренувальні вправи.
182
Урок мовленнєвого розвитку №19.  Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.

183
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис  знака м’якшення  й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.


184
Тренувальні вправи
185
Тематична контрольна робота №5.  Тестування.   Орфоепія. Орфографія.

1Лексикологія

86
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання  багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення).

187
Лексична помилка (практично). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.

188
Урок мовленнєвого розвитку №20.   Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  з елементами опису предмета.

189
Урок мовленнєвого розвитку №21. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті (відступи, підзаголовки тощо). Зміст книжки, журналу. Словникові статті у словниках різних типів.
Виразне читання вголос художніх, науково-популярних  текстів різних типів мовлення.190
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.

191
Урок мовленнєвого розвитку №22.   Контрольний переказ тексту (підготовча робота).

192
Урок мовленнєвого розвитку №23.   Контрольний переказ тексту (виконання роботи).

193
Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словниками  синонімів.

194
Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів.

195
Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словниками омонімів.
1
96
Використання слів відповідно до їх значення. Аналіз переказу.
\
197
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.

198
Тематична контрольна робота №6.  Тестування. Лексикологія.

1Будова слова. Орфографія

99
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення  — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).

1100
Тренувальні вправи.  Контрольне читання мовчки.
1101
Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова.

1102
Тренувальні вправи.
1103
Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-).

1104
Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без.

1105
Тренувальні вправи.
1106
Урок мовленнєвого розвитку №24.   Усний твір-оповідання про випадок із життя.

1107
Урок мовленнєвого розвитку №25.   Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.

1108
Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-.
1109
Тренувальні вправи.
1110
Тренувальні вправи.  Контрольний диктант №2.
1111
Тематична контрольна робота №7.  Тестування.   Будова слова. Орфографія.
1Повторення й узагальнення в кінці року

112
Синтаксис і пунктуація
1113
Лексикологія.
1114
Будова слова й орфографія.
1115
Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.
1116
Лексикологія.
1117
Тематична контрольна робота №8.  Тестування.   Узагальнення вивченого за рік.

1118
Аналіз контрольної роботи.
1119
Урок мовленнєвого розвитку №26.   Контрольний твір (підготовча робота).

1120
Урок мовленнєвого розвитку №27.    Контрольний твір (виконання роботи).

1121
Урок мовленнєвого розвитку №28.    Аналіз твору.
1122
Підсумковий урок.

1Кількість контрольних робіт мовленнєвої діяльності:

І семестр
Перевірка мовної теми
4

Усний переказ
1

Диктант
1

Читання мовчки
1

Діалог
1

ІІ семестр
Перевірка мовної теми
4

Письмовий переказ
1

Твір
1

Диктант
1

Аудіювання
1

(Виставляються в колонку без дати крім мовної перевірки)


Немає коментарів:

Дописати коментар